„Koziołki dla Poznania”

INFORMUJEMY, ŻE TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 15 PAŹDZIERNIKA! SZCZEGÓŁY!!!
„Koziołki dla Poznania”.Projekt pod honorowym patronatem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, WZAR, Międzynarodowe Targi Poznańskie, World Trade Center Poznań.Partnerzy: Wydawnictwo Miejskie POSNANIA oraz Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.REGULAMIN KONKURSU I WYSTAWY „Koziołki dla Poznania” >>

 

Projekt pod honorowym patronatem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

I. Organizator: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, WZAR, Międzynarodowe Targi Poznańskie, World Trade Center Poznań.
II. Partnerzy Wydawnictwo Miejskie POSNANIA oraz Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Komisarze:

1. Jan Kaczmarek- Prezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania.
2. Julia Kaczmarczyk-Piotrowska – Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy
Kuratorzy:

• Julia Kaczmarczyk-Piotrowska – Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy
• Joanna Buczak – Członek Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy
Koordynator: Anna Słonka-Moskwa – Prezes WZAR


II. Cele:

1. Kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych.
2. Propagowanie formy rzeźbiarskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej na terenie miasta i regionu Wielkopolski.
3• Promowanie twórczości artystycznej oraz dziedzictwa kulturowego Wielkopolski.
4. Pielęgnowanie legend i wartości związanych z przekazywaniem historii poprzez sztukę.
5. Zwrócenie uwagi na nowe i innowacyjne projekty rzeźbiarskie oraz formy eksperymentalne.
6. Wypracowanie form rzeźbiarskich przy realizacji poszczególnych etapów konkursu w 3 kategoriach.
7. Integracja środowisk twórczych.

Kategorie:
1. Forma wielkogabarytowa – rzeźby przeznaczone na place, skwerki, parki, tereny osiedlowe… (np.: Koziołki Targowe, Koziołki Bankowe, Koziołki Leśne, muzyczne itp.)
2. Forma okazjonalna – pamiątka związana z Poznańskimi Koziołkami
3. Forma regionalno-turystyczna – np. instalacja przenośna, instalacja okolicznościowa, potykacze, oświetlenie, reklama.…

III. Warunki:

A. Przebieg:

– Etap 1 do 15. 10. 2014 – termin złożenia kart zgłoszeniowych prac, oraz projektów wizualnych i dokumentacji fotograficznej zgłaszanych prac oraz opis w programie Word, zdjęcia zapisane w JPG 300 dpi.
Opis powinien zawierać:
1. Informację w której z 3 kategorii konkursu zgłaszana praca bierze udział.
2. Tytuł pracy, materiał z którego ma być wykonana, docelowe wymiary.
3. Co najmniej 2 zdjęcia pracy.
4. Krótki życiorys artystyczny autora pracy.
– Etap 2 dostarczenie prac na teren MTP 21-22.10. 2014r.
(Dokładny termin i godzina będzie zamieszczona na stronach organizatorów 2 tygodnie przed planowaną wystawą.)
– Etap 3 Wystawa oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na terenie MTP podczas: TOUR SALONU, POZNAŃ GAME ARENA i MUSIC LAB w terminie 23.10 – 27.10. 2014r.

– Etap 4 – 2014/2015 wystawa oraz stworzenie bazy powystawowej – oferta dla sponsorów.

B. Regulamin
1. Do udziału w konkursie oraz wystawie zapraszamy Artystów Rzeźbiarzy oraz Członków Wielkopolskiego Związku Rzeźbiarzy.
2. Format projektów nie większy niż 150 cm wysokości i szerokości w przypadku formy monumentalnej i instalacji, oraz maksymalnie 30 cm w przypadku form okazjonalnych. Możliwe jest przekroczenie 1 z dopuszczalnych rozmiarów o nie więcej jak 20% jego nominalnej wielkości.

3. Nadsyłanie dokumentacji prac na pierwszy etap:
do 15. 10. 2014 r. do godz. 24.00

na adres e-mail: wzar@o2.pl

4. Prace o tematyce dowolnej według inspiracji artystycznej autora dotyczącej podań i legend o Poznańskich Koziołkach.
5. Prace w postaci rzeźbiarskich mogą być wykonane z dowolnego materiału (gips, tworzywo sztuczne, masy ceramiczne, brąz itp.) techniką dowolna.
6. Każdą pracę-projekt należy trwale oznaczyć (PODPIS< TYTUŁ) zgodnym z podanym w karcie zgłoszeniowej.
7. Przywożenie prac:
a) organizator nie zwraca kosztów transportu prac, oraz nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie, oraz wynikające ze złego zabezpieczenia prac.
b) prace powinny być dostarczone w dobrze zabezpieczonych opakowaniach lub dostarczone osobiście na adres MTP – dokładne miejsce – pawilon i godzina zostaną przekazane wszystkim artystom, którzy zgłoszą projekty w wyznaczonym terminie na podane adresy e-mailowe w kartach zgłoszeniowych.
8. Maksymalna ilość zgłaszanych prac: 2 formy przestrzenne w każdej z kategorii.
9. Prace nie spełniające warunków nie będą przyjmowane (np. nie można ich wyeksponować lub przekraczające podane wymiary więcej niż o 20%).
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac i ich wizerunków w mediach, prasie, telewizji, katalogach, informatorach i na plakatach w celach promocji konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć nadesłanych prac w mediach oraz dokumentowania ich dla potrzeb wydawnictw bez wypłacania honorariów autorom. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów jego danych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz wystawy jak i promowania ich w mediach, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
11. Administratorem danych osobowych zebranych podczas wystawy są (w rozumieniu w/w ustawy) organizatorzy.
12. Prace nadesłane na konkurs należy odebrać w wyznaczonym terminie, prace NIE ODEBRANE w terminie 1 roku od daty wernisażu wystawy pokonkursowej przechodzą na własność organizatora: Fundacji Rozwoju Miasta Poznania.
13. Dokładna data wernisażu i rozstrzygnięcia konkursu zostanie umieszczona na około miesiąc przed planowaną wystawą na stronach organizatorów.
14. UWAGA: Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem i zaakceptowaniem warunków konkursu i wystawy.
15. Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać wysyłając zapytanie

na adres e-mail: wzar@o2.pl

16. Przewidziane nagrody :

• Grand Prix Konkursu – 6.000 zł
• 3 równorzędne nagrody w dopuszczonych kategoriach wysokości: 3.000 zł

17. Organizatorzy zastrzegają sobie inne rozłożenie przewidzianej puli nagród w konkursie.
18. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele organizatorów i partnerów konkursu.

Wszelkie dodatkowe informacja będzie też można odnaleźć na stronach:
www.wzar.pl
oraz
http://www.frmp.poznan.pl/