Wydział Rzeźby

Uniwersytet Artystyczny

im. Magdaleny Abakanowicz

w Poznaniu

O WYDZIALE

Wydział Rzeźby wyrósł z tradycji założonej w 1919 r. Poznańskiej Szkoły Zdobniczej, w której to szkole rzeźba była głównym kierunkiem kształcenia. Po wojnie, dzięki takim pedagogom jak profesorowie: Jacek Puget, Bazyli Wójtowicz, Magdalena Więcek-Wnukowa oraz Józef Kopczyński, Wydział wykształcił elitę polskiej rzeźby – praktyków i nową kadrę pedagogów, rozwijających myślenie o sztuce w kontekście rzeźby w sposób wyjątkowy, gdyż w wymiarze międzynarodowym.

Od roku 2005 skala obszaru działań artystycznych na Wydziale rozrosła się do tego stopnia, iż wprowadzono nową nazwę, uwzględniającą aktywności twórcze obecne w Uczelni. Nadal funkcjonują pracownie działające w klasycznym obszarze rzeźby, obejmujące przede wszystkim studia z natury, różne techniki rzeźbiarskie od pełnej rzeźby, poprzez relief, aż po medalierstwo, a także pracę w podstawowych materiałach rzeźbiarskich (gips, metal, drewno, kamień, ceramika, żywice) oraz technologie odlewu na mułek, na wosk tracony, pracę z narzutu, a w obrębie ceramiki pełną skalę technologii od formowania, odlewania, po szkliwienie, uwzględniając techniki eksperymentalne. Jednocześnie rozwijają się pracownie, penetrujące nowe obszary działań przestrzennych i myślenia rzeźbiarskiego, operujące nowymi tworzywami i technikami (np. cyfrowymi), jak również działania performatywne,  efemeryczne i interdyscyplinarne anektujące wartości dotychczasowo przypisywane innym dziedzinom sztuki, tj. malarstwo, tkanina, teatr, film, fotografia z holografią włącznie

Od 2015 roku Wydział rozpoczął pracę w nowym budynku, w którym uzyskał nowoczesne przestrzenie przeznaczone do pracy, uzupełnione o atrakcyjną ofertę parku technologicznego.

Rozbudowa potencjału kadry naukowej i elastyczność w pracy pedagogicznej mają na celu uatrakcyjnienie oferty kształcenia, kontynuację tradycji wysokiego poziomu artystycznego i uczynienie Wydziału interesującym miejscem dla współczesnego, otwartego na świat artysty.

Wydział Rzeźby prowadzi studia jednolite pięcioletnie. Spośród szerokiej gamy różnorodnych pracowni promujących różne postawy artystyczne i działające w rozmaitych technologiach, dla studiów licencjackich kluczowe znaczenie mają trzy niezależnie funkcjonujące pracownie studyjne dedykowane studentom pierwszych lat kierunku. Studia na wyższych latach zakładają kontakt z wybranymi profesorami w formie indywidualnych i otwartych konsultacji w pracowniach o zróżnicowanych autorskich programach. Ten styl szkolenia przywodzi na myśl tradycyjną relację na zasadach mistrz – uczeń i stanowi dopełnienie, pogłębienie wiedzy oraz rozbudowanie świadomości artystycznej studenta. Założenie otwartych pracowni w których studenci różnych lat pracują w tym samym czasie wpływa bezpośrednio na wymianę doświadczeń i rozwój relacji interpersonalnych Istotnym elementem tworzącym jakość Wydziału jest dbałość o wszechstronny rozwój studenta. W tym celu stworzyliśmy dwie wzajemnie uzupełniające się Katedry: Katedrę Rzeźby i Otoczenia i Katedrę Rzeźby i Działań Przestrzennych. Taka konstrukcja umożliwia osiąganie założonych i rozbudowanych efektów kształcenia. Student wyposażony zostaje w konkretną wiedzę i umiejętności. Wysoki poziom prac dyplomowych, zarówno części praktycznej jak i pisemnej, świadczy o trafności takiego rozwiązania.

„OBIEKT ARTYSTYCZNY I OTOCZENIE” 
 KATEDRA RZEŹBY I OTOCZENIA

Katedra Rzeźby i Otoczenia na Wydziale Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu składa się z pięciu Pracowni Rzeźby i Otoczenia w tym trzech Studyjnych, Małej Formy Rzeźbiarskiej i Obrazowania Przestrzennego.

Wszystkie są pracowniami dyplomującymi. Trzy z nich są obligatoryjne dla studentów pierwszego roku studiów i mają dwa programy: autorski i podstaw rzeźby. Specjalność Katedry „Obiekt artystyczny i otoczenie” rzutuje na charakter prowadzonych w niej zajęć. Pracownie Studyjne są zorientowane na propedeutykę rzeźby dla studentów pierwszego roku studiów. Opierają się na autorskim programie i mają za zadanie rozwijać warsztat twórczy młodych adeptów rzeźby oraz budować fundamenty do rozwijania dalszych własnych celów i koncepcji artystycznych. Nabywane umiejętności warsztatowe, wiedza teoretyczna i praktyka kształtują świadomość artystyczną studentów. Studium z natury, anatomii człowieka, przedmiotów i przestrzeni jest formułowaniem manualnych zdolności, koordynacji i świadomości twórczej tak bardzo potrzebnej do realizacji własnej i unikatowej wypowiedzi artystycznej. Proces twórczy wspierany jest przez nowoczesny, rozbudowany Zakład Technik Realizacyjnych, w skład którego wchodzą wyspecjalizowane warsztaty: odlewniczy, ślusarski, żywic, ceramiki oraz technologiczne stanowiska realizacyjne. Studenci otrzymują kompendium wiedzy teoretycznej i z zakresu działań warsztatowych. Warsztaty technologiczne UAP są zapleczem służącym realizacji prac studentów w rozmaitych materiałach rzeźbiarskich. Studenci mogą pod opieką fachowców w danych dziedzinach technologicznych wykonywać mniej lub bardziej skomplikowane kompozycje. Szeroki wachlarz materiałów oferowanych w poszczególnych warsztatach pozwala na uzyskanie wysokiej jakości technologicznej prac rzeźbiarskich.

Wszystkie pracownie charakteryzują się unikatowym programem autorskim. W każdej z nich kładzie się nacisk na indywidualny rozwój studenta. Partnerskie relacje między wykładowcami a studentami mają szczególny wpływ na proces kształcenia i atmosferę pracy. Katedra Rzeźby i Otoczenia jest otwarta dla wszystkich studentów Uniwersytetu Artystycznego.

 „DZIAŁANIA PRZESTRZENNE”
KATEDRA RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH

Katedrę Rzeźby i Działań Przestrzennych tworzą pracownie poszukujące rozszerzenia współczesnej definicji rzeźby w oparciu o intermedialny charakter dokonań sztuki aktualnej.
Każda pracownia proponuje studentom odmienny, autorski program nauczania, łączy je otwarty, kreatywny stosunek do problematyki szeroko pojętej przestrzeni i wyboru właściwego medium. Pracownie katedry starają się penetrować nowe obszary działań przestrzennych, kierując się również w stronę problematyki sztuki instalacji, działań intermedialnych czy performatywnych. Wiąże się to z włączeniem w obszar zainteresowań wartości związanych z takimi dyscyplinami sztuki jak m.in. tkanina, film czy fotografia wzbogacona o doświadczanie holografii.

Opierając się na doświadczeniach i tradycji rzeźby, studenci mają szansę podjęcia samodzielnych realizacji i działań wykraczających poza tradycyjne granice tej dyscypliny sztuki. Proces nauczania zakłada możliwość rozszerzenia pola doświadczeń o inne media, a to z kolei może kierować studenta ku współpracy z pracowniami znajdującymi się na innych wydziałach.Jednym z zadań katedry jest inspirowanie ewolucyjnych zmian procesu dydaktycznego na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych uwzględniających nowe technologie, ciągłe, dynamiczne zmiany definicji i statusu współczesnej rzeźby, a także oczekiwania i umiejętności studentów.

Ważnym elementem procesu dydaktycznego realizowanego w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych jest położenie nacisku na refleksję i rozwój intelektualny studenta. Proponujemy inicjatywy obejmujące wszystkie pracownie katedry związane z wystawami, seminariami i projektami realizowanymi również poza Uczelnią w oparciu o współpracujące z katedrą galerie i centra artystyczne. Wiele programów pracowni wskazuje na ważność otwartego, jawnego procesu, poszukiwań i doświadczeń równie istotnych jak efekt końcowy. Katedra Działań Przestrzennych stanowi organizm otwarty na potrzeby i inicjatywy studentów, kreuje przestrzeń dyskusji, konfrontacji i wymiany doświadczeń. Otwarta struktura Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych pozwala na współpracę ze studentami wszystkich wydziałów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, jednak naturalnym partnerem jest Katedra Rzeźby i Otoczenia współtworząca Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych.

KATEDRA
RZEŹBY I OTOCZENIA

„OBIEKT ARTYSTYCZNY I OTOCZENIE” 

Katedra Rzeźby na Wydziale Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu składa się z Pięciu Pracowni Rzeźby. Wszystkie są pracowniami dyplomującymi. Trzy z nich – studyjne są obligatoryjne dla studentów rozpoczynających edukację i posiadają równoległe dwa programy autorski i profilowany  podstaw rzeźby zorientowany w obszarze propedeutyki rzeźby. Student na Katedrze Rzeźby nabywa szeroką wiedzę z obszaru pracy studyjnej z modelem, podstawowych i zaawansowanych technik rzeźbiarskich oraz rozwija warsztat artystyczny przez realizacje indywidualnych projektów. 

Specjalność Katedry Obiekt Artystyczny i Otoczenie rzutuje na charakter prowadzonych w niej zajęć. Pracownie Pierwsza, Druga i Piąta są zorientowane na propedeutyce rzeźby dla studentów pierwszego roku studiów. Opierają się na autorskim programie i mają za zadanie rozwijać warsztat twórczy młodych adeptów rzeźby oraz budować fundamenty do rozwijania dalszych własnych celów i koncepcji artystycznych. Nabywane umiejętności warsztatowe, wiedza teoretyczna i praktyka kształtują świadomość artystyczną studentów. Studium z natury, anatomii człowieka, przedmiotów i przestrzeni jest formułowaniem manualnych zdolności, koordynacji i świadomości twórczej tak bardzo potrzebnej do realizacji własnej i unikatowej wypowiedzi artystycznej. Proces twórczy wspierany jest przez nowoczesny, rozbudowany Zakład Technik Realizacyjnych, w skład którego wchodzą wyspecjalizowane warsztaty: odlewniczy, ślusarski, żywic, ceramiki oraz technologiczne stanowiska realizacyjne. Studenci otrzymują kompendium wiedzy teoretycznej i z zakresu działań warsztatowych. 

Wszystkie pracownie charakteryzują się unikatowym programem autorskim. W każdej z nich kładzie się nacisk na indywidualny rozwój studenta. Partnerskie relacje między wykładowcami a studentami mają szczególny wpływ na proces kształcenia i atmosferę pracy. Katedra Rzeźby i Otoczenia jest otwarta dla wszystkich studentów Uniwersytetu Artystycznego.   

KATEDRA
RZEŹBY I DZIAŁAŃ 
PRZESTRZENNYCH

„DZIAŁANIA PRZESTRZENNE” 

Katedrę Rzeźby i Działań Przestrzennych tworzą pracownie poszukujące rozszerzenia współczesnej definicji rzeźby w oparciu o intermedialny charakter dokonań sztuki aktualnej. Każda pracownia proponuje studentom odmienny, autorski program nauczania, łączy je otwarty, kreatywny stosunek do problematyki szeroko pojętej przestrzeni i wyboru właściwego medium. Pracownie katedry starają się penetrować nowe obszary działań przestrzennych, kierując się również w stronę problematyki sztuki instalacji, działań intermedialnych czy performatywnych. Wiąże się to z włączeniem w obszar zainteresowań wartości związanych z takimi dyscyplinami sztuki jak m.in. tkanina, film czy fotografia wzbogacona o doświadczanie holografii. Opierając się na doświadczeniach i tradycji rzeźby, studenci mają szansę podjęcia samodzielnych realizacji i działań wykraczających poza tradycyjne granice tej dyscypliny sztuki. Proces nauczania zakłada możliwość rozszerzenia pola doświadczeń o inne media, a to z kolei może kierować studenta ku współpracy z pracowniami znajdującymi się na innych wydziałach.

Jednym z zadań katedry jest inspirowanie ewolucyjnych zmian procesu dydaktycznego na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych uwzględniających nowe technologie, ciągłe, dynamiczne zmiany definicji i statusu współczesnej rzeźby, a także oczekiwania i umiejętności studentów. Ważnym elementem procesu dydaktycznego realizowanego w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych jest położenie nacisku na refleksję i rozwój intelektualny studenta. Proponujemy inicjatywy obejmujące wszystkie pracownie katedry związane z wystawami, seminariami i projektami realizowanymi również poza Uczelnią w oparciu o współpracujące z katedrą galerie i centra artystyczne. Wiele programów pracowni wskazuje na ważność otwartego, jawnego procesu, poszukiwań i doświadczeń równie istotnych jak efekt końcowy.

Katedra Działań Przestrzennych stanowi organizm otwarty na potrzeby i inicjatywy studentów, kreuje przestrzeń dyskusji, konfrontacji i wymiany doświadczeń. Otwarta struktura Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych pozwala na współpracę ze studentami wszystkich wydziałów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, jednak naturalnym partnerem jest Katedra Rzeźby i Otoczenia współtworząca Wydział Rzeźby.

ZAKŁAD TECHNIK REALIZACYJNYCH

Warsztaty technologiczne UAP są zapleczem służącym realizacji prac studentów w rozmaitych materiałach rzeźbiarskich. Studenci mogą pod opieką fachowców w danych dziedzinach technologicznych wykonywać mniej lub bardziej skomplikowane kompozycje. Szeroki wachlarz materiałów oferowanych w poszczególnych warsztatach pozwala na uzyskanie wysokiej jakości technologicznej prac rzeźbiarskich.

Na Wydziale Rzeźby prowadzone są obecnie studia stacjonarne w trybie:

5-letnie JEDNOLITE MAGISTERSKIE

STUDIA DOKTORANCKIE*

Jakie warunki musi spełnić student, aby oby otrzymać tytuł zawodowy i dyplom magistra?
Student zobowiązany jest zaliczyć 10 semestrów studiów, oraz 1 plener artystyczny.


Jakie warunki musi spełnić student, aby oby otrzymać tytuł doktora?

Aby otrzymać tytuł doktora sztuki, student zobowiązany jest zaliczyć 6 semestrów studiów. Przyjęcie na studia doktoranckie wiąże się z obowiązkiem wszczęcia przewodu doktorskiego pod opieką promotora lub promotora i promotora pomocniczego w trakcie trwania studiów (Ustawa z dn.10.03.2003 r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz.U.  nr 65 poz.595 z późniejszymi zmianami). Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem jej do publicznej obrony Doktorant jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich egzaminów doktorskich. Za ukończenie studiów doktoranckich uznaje się obronę rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia „doktora sztuki”.

*  W roku akademickim 2019–2020 prowadzone są wydziałowe studia doktoranckie (3 rok studiów) oraz Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie (2 rok studiów). W wyniku zmian w systemie szkolnictwa wyższego i wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” zwanej Ustawą 2.0, studia te są wygaszane. W ich miejsce powołana została Szkoła Doktorska UAP, do której nabór ma być prowadzony od przyszłego roku akademickiego. 

 Wydział Rzeźby UAP 
Budynek B
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
60-967 Poznań 
al. Marcinkowskiego 29

DZIEKANAT
malgorzata.stempniewicz@uap.edu.pl

BIURO DZIEKANA
rzezba.dziekan@uap.edu.pl
rzezba.prodziekan@uap.edu.pl

WR / Budynek B / UAP
618552521
DZIEKANAT
618530018 w.125
BIURO DZIEKANA
618552521